SNT:s allmänna villkor

Dessa allmänna villkor trädde i kraft 2024-03-01.


1.Inledning
Dessa villkor gäller tjänsten webbnamn.nu och gäller mellan kund
och Swedish Networking Technologies AB ("SNT") för
domännamnsregistrering samt tilläggstjänster såsom webbhotell.

2. Tjänsten webbnamn.nu
Tjänsten webbnamn.nu är en registreringstjänst för domännamn, och
där till kommande tilläggstjänster. SNT hanterar ansökan om
registrering av domännamn. I grundpriset ingår endast registrering
av domännamn, vilken genomförs direkt efter beställning och för
vilken ångerrätt därför ej gäller. För tilläggstjänster såsom webbhotell
tillkommer en extra avgift.
 
3. Avtalets ingående
Detta avtal har ingåtts då kund har beställt tjänsten via
ett www-formulär eller e-post.

4. Betalning för domännamn och tilläggstjänster
4.1 Faktura
Betalning sker mot faktura med betalningsvillkor om minst 10 dagar
från fakturans utställande. Om betalning ej är SNT tillhanda senast
vid fakturans förfallodatum äger SNT rätt att påföra dröjsmålsränta
på upp till 8% över gällande referensränta och/eller påminnelseavgift
enligt lag. I det fall betalning ej skett trots påminnelse äger SNT rätt
att avregistrera eller blockera domännamnet.

4.2 Förnyelse av domännamn
För förnyelse av domännamn gäller att kund aktivt måste svara
jakande för att förnyelse av domännamn ska ske. Kund ansvarar
för att bevaka förnyelser.

4.3 Tilläggstjänster
Abbonnemang på tilläggstjänster (som webbhotell) löper kontinuerligt
så länge avtalet ej sägs upp av kund. Tilläggstjänsterna faktureras i
förskott. Kund ansvarar för att själv aktivt säga upp eventuella
tilläggstjänster, detta gäller oavsett status på domännamnet
(aktivt eller utgånget).

SNT äger rätt att stänga av tilläggstjänsten om betalning ej är SNT
tillhanda 10 dagar efter förfallodag.

5. SNT:s ansvar
SNT åtar sig att registrera domännamn för kund i enlighet med de
gällande reglerna för varje toppdomän. SNT garanterar inte att
ansökan kommer att godkännas. I det fall ansökan inte godkänns,
äger kund rätt till återbetalning av erlagd avgift för
domännamnsregistering.

6. Kunds ansvar
Kund ansvarar för att uppfylla de gällande reglerna för den
aktuella toppdomänen. Gällande villkor finns tillgängliga på
adressen http://www.webbnamn.nu/villkor.php

7. Adressuppgifter
Kund ansvarar för att meddela ändring av postadress,
e-post-adress samt telefonnummer.

8. Förbehåll
SNT förbehåller sig rätten att neka beställningar. Detta kan
ske bland annat i det fall domännamnet innehåller rasistiska
eller pornografiska ord eller uttryck.

9. Behandling av adressuppgifter
Vid beställning godkänner kund att uppgifter om kund registreras
som underlag för administration och fakturering. Kund samtycker
även till att namn, adress och e-post-adress meddelas respektive
toppdomän och registreras i s.k. WHOIS-databas över
domännamnsregistreringar. Kunduppgifter kan komma att överföras
till externt faktureringsföretag för att möjliggöra fakturering
av kund och/ellertill bank och inlösare för att möjliggöra
kontokortsbetalning. Uppgifter om kund kan komma att användas
i informations- och marknadsföringssyfte t.ex. för att meddela
om nyheter eller ändringar i tjänst.

Kunden registreras alltid som innehavare till domännamnet. Kund
godkänner att SNT, för att möjliggöra tekniskt underhåll,
står som teknisk och administrativ kontakt för kundens
domännamn.

10. Tilläggstjänster
I det fall kund beställt tilläggstjänsten webbhotell
ansvarar kund för att innehållet på hemsidan ej strider mot
gällande lag. SNT äger rätt att omedelbart stänga av
webbhotellplatsen i det fall det är uppenbart att kunds
hemsida strider mot gällande lag.

Utskick av oönskad reklam-e-post ("spam") från
kundens domännamn och/eller via den mailserver som ingår
i webbhotellet är inte tillåtet. SNT har rätt att omedelbart
stänga av webbhotellkontot vid överträdelse av denna regel.

Kund ansvarar för att hålla alla program och skript
installerade på sin webbhotellplats säkerhetsuppdaterade.
Om intrång skulle ske äger SNT rätt att utan varsel stänga
av webbhotellkontot. SNT äger rätt att behålla webbhotellkontot
avstängt tills dess att det är säkerställt att kunden åtgärdat
intrånget.

För tilläggstjänsten webbhotell gäller utrymmesbegränsning
enligt vid var tid gällande prislista. Extra utrymme kan köpas
till via förfrågan per e-post till SNT

Kund ansvarar för att utrymmesgränsen för tilläggstjänsten
webbhotell ej överskrids. SNT kan komma att påminna kund
om överskridet utrymme. Påminnelsen skickas via e-post.
Kund har minst sju dagar efter påminnelsens utsändande
för att åtgärda överskridandet av utrymmesgränsen. Om det
använda utrymmet fortfarande överskrider gränsen sju dagar
efter påminnelsens utsändande äger SNT rätt att
tilläggsfakturera kunden för använt utrymme
enligt vid var tids gällande prislista.

11. Störningar
Om störning av tjänst uppstår ska SNT åtgärda avbrottet inom
skälig tid. SNT är inte skyldigt att åtgärda störning som ej
ligger inom SNT:s kontroll.

12. Ansvarsbegränsning
SNT ansvarar för sakskador, som orsakas av försummelse av SNT.
SNT:s skadeståndsansvar omfattar dock endast ersättning för
direkt förlust och är per skadetillfälle begränsat till
fakturabeloppet.

13. Force majeure
SNT är befriat från ansvar för brott mot detta avtal som
orsakas av händelser utanför SNT:s kontroll, t ex fel som beror
på kund, olyckshändelse, översvämning, storm, eldsvåda,
upplopp, strejk, elavbrott eller avbrott i telefon- eller
dataförbindelse.

14. Ändringar
SNT äger rätt att ändra allmänna villkor samt priser med
30 dagars varsel. Kund meddelas per e-post eller post
då ändring sker. Om ändringerna medför väsentlig nackdel
för kund kan kund säga upp avtalet med 10 dagars varsel.

15. Överlåtelse av avtalet
Kund får överlåta avtalet endast om SNT ger sitt medgivande.
Ansökan om överlåtelse av avtal skall ske skriftligen. För
överlåtelsen skall betalas ersättning till SNT enligt
gällande prislista. SNT äger rätt att i samband med fusion,
omstrukturering eller överlåtelse av verksamheten överlåta sina
rättigheter och skyldigheter enligt detta avtal till tredje part.

16. Uppsägning av avtal
Både kund och SNT äger rätt att säga upp detta avtal med
30 dagars varsel. Uppsägningen skall ske skriftligt per e-post eller post.
Kund äger ej rätt till återbetalning eller kreditering för period av
webbhotellperiod som redan påbörjats.

17. Tillämplig lag
I det fall tvist mellan kund och SNT uppstår ska den om det är
möjligt lösas genom överenskommelse mellan parterna. Går ej
detta ska tvisten avgöras i allmän domstol. Svensk lag ska
tillämpas för detta avtal.

18. Integritets- och informationsskydd
För detta avtal gäller SNT:s integritets- och informationssäkerhetspolicy
i enlighet med EU:s dataskyddslagstiftning som finns tillgänglig på
https://www.webbnamn.nu/snt_integritetspolicy.pdf. Vid konflikt mellan
detta avtal och integritets- och informationssäkerhetspolicyn gäller
integritets- och informationssäkerhetspolicyn i första hand och detta
avtal i andra hand.

 
 
 
           
  sntlogo   webbnamn.nu är en tjänst från Swedish Networking Technologies AB.
Postadress
Kapellgatan 3 lgh 1402, 754 18  Uppsala
E-post
info@snt.se  Hemsida www.webbnamn.nu
Villkor Integritetspolicy och allmänna villkor